იურიდიული მომსახურება

ინფორმაცია იურიდიული მომსახურების შესახებ

 • სრული მხარდაჭერა სამოქალაქო სამართლის კუთხით

 • იურიდიული დასკვნის მომზადება

 • კომპანიის ბიზნეს იდეასთან დაკავშირებული ნებისმიერი იურიდიული საკითხის განხილვა

 • ბიზნეს გეგმის- სამართლებრივი ოპერაციული შეფასება , შესაბამისი სამართლებრივი გარემოს შეფასება

 • ყოველდღიურ ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა

 • კომპანიის შიდა კორპორაციული აქტებისა და დოკუმენტაციის მომზადება

 • კონტრაქტებისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება და რევიზია

 • ქონებისა და გარიგების რეგისტრაცია

 • ნოტარიუსთან ურთიერთობა

 • აღსრულების ორგანოებთან ურთიერთობა

 • ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობა

 • სამართლებრივი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება

 • საკანონმდებლო სიახლეების მიწოდება და განმარტება