საბუღალტრო მომსახურება 


  • სრული ბუღალტრული აღრიცხვა ჩვენს პროგრამაში (oris, fmg);
  • ყოველთვიური დეკლარირება
  • საბუთების წარმოება
  • ფინანსური რეპორტინგი მოთხოვნისამებრ
  • კონსულტაციები საგადასახადო კუთხით
  • გასული პერიოდის საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა და ავტომატიზაცია
  • საბუღალტრო აღრიცხვაზე სისტემური ზედამხედველობის წარმოება