სადაზღვევო ზარალების შეფასება 

ჩვენი  ვთანამშრომლობთ ბაზარზე წარმოდგენილ წამყვან სადაზღვევო კომპანიებთან, ჩვენი პარტნიორობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:    
  • მარაგების დაზიანების შედეგად მიყენებული ზარალების დათვლა
  • სამრეწველო და კომერციული დანადგარების დაზიანების შეფასება
  • უძრავის ქონების შიდა მოპირკეთების შეფასება
  • უძრავი/მოძრავი ქონების შეფასება