ფინანსური მომსახურება 


 

  • ფინანსური უწყისების მომზადება (მოგება-ზარალი, ბალანსი, ფულის მოძრაობის უწყისი, კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, სააღრიცხვო პოლიტიკის უწყისი)
  • ფინანსური ანალიზი
  • ბიუჯეტის დაგეგმვა
  • სამომავლო რისკების განსაზღვრა
  • ბიზნეს კონსულტაციები
  • მენეჯერული აღრიცხვა