ფინანსური მომსახურება

ინფორმაცია ფინანსურ მომსახურებაზე

ყოველთვიური ფინანსური უწყისების მომზადება, ფინანსური ანალიზი, ბიუჯეტის დაგეგმვა, მენეჯერული აღრიცხვა, ბიზნეს კონსულტაციები, სამომავლო  რისკების განსაზღვრა.

 • ფინანსური უწყისების მომზადება (მოგება-ზარალი , ბალანსი, ფულის
  მოძრაობის უწყისი, კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, სააღრიცხვო
  პოლიტიკის უწყისი)

 • ფინანსური ანალიზი

 • ბიუჯეტის დაგეგვმა

 • ბიუჯეტის დაგეგვმა

 • სამომავლო რისკების განსაზღვრა

 • ბიზნეს კონსულტაციები

 • მენეჯერული აღრიცხვა

ფასის გამოთვლა