როგორ იხდის ქონების გადასახადს ის საწარმო/ორგანიზაცია, რომელიც არსებობს მხოლოდ არასრული კალენდარული წლის განმავლობაში?

თუ გადასახადის გადამხდელი საწარმო/ორგანიზაცია არსებობს მხოლოდ არასრული კალენდარული წლის განმავლობაში, [...]